Kurser

Sprogbaseret pædagogik og SFL – kursus
– grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, naturfagsundervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler.
Det kan være egen praksis, men det kan også være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder. Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 
Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.
 
Kursusdatoer
1. gang: 3. og 4. december, 2020
2. gang: 10. og 11. februar, 2021
3. gang: 18. og 19. marts, 2021
kl. 10 – 16 (dag 1), kl. 9-15 (dag 2)
 
Kursussted
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
 
Deltagerantal
Kurset er oprettet.
 
Pris
9.000 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning
 
Tilmelding
Kan stadig nås på dette link: https://forms.gle/mqiuuSFqJnxAJgqK9
 
Arrangør
Foreningen for SFL i professionerne:  www.sprogbaseretlaering.dk
 
Undervisere
Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Kathrin har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Hun er forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.

Grethe Kjær Jacobsen: Tidligere pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Hun udvikler kurser med SFL.
 
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole og en række artikler om SFL-baseret pædagogik.
 
Reklamer gerne for kurset! Download plakaten for kurset og sæt den  op!

Dag 1 -2
Hvordan kan vi træffe sproglige valg som understøtter et bestemt budskab?
Hvordan kan vi arbejde med forskellige tekster i forskellige kontekster?
Vi tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb. Der vil være fokus på sproglige ressourcer indenfor det område der i SFL kaldes den ideationelle metafunktion.
 
Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog. Med udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL-baserede pædagogiske principper.
 
I får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb

Dag 3 - 4
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår udvalgte sproglige ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster og ser hvilken betydning forskellige valg af sproglige ressourcer har.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere samt give feedback på andres forløb.
 
Kursisterne får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb.

Dag 5 - 6 
At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster.
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere.
 
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis så vores udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning?
 
Diskussion af perspektiver og evaluering.
 

Fordybelseskursus i SFL og SFL-baseret undervisning

Har du et grundlæggende kendskab til SFL og vil du gerne blive endnu dygtigere? Du kan fx have deltaget i tidligere kurser i sprogbaseret pædagogik og SFL (grundkursus og fortsætterkursus 1), men det er ingen forudsætning.   
 
Målgruppe: Undervisere, vejledere, konsulenter inden for grundskole, sprogskole og ungdomsuddannelse, i alle fag.

Program: se nedenfor
 
OBS! Ændringer i tidligere udmeldte datoer!
Tid: 4.-5. oktober og 8.-9. november 2018, 10.-11. januar 2019.
Første dag kl. 10-16, anden dag kl. 9-15
 
Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
 
Pris: 6000 kr.
Tilmelding: goo.gl/forms/BHpT5PAt8qAzKcdF3
Senest 30. august 2018

Bag kurset står tre fagpersoner
Kathrin Bock: lektor på VIAUC, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.
Grethe Kjær Jacobsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Har lavet en række kurser om SFL
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole og en række artikler om SFL-baseret pædagogik.

Program

Formål med kurset
Uddybning af viden fra tidligere SFL-kurser eller selvtilegnet viden om SFL. Uddybning af SFL-baserede pædagogiske modeller
Udvikling af egen praksis

1. og 2. dag
4.-5. oktober 2018
Vi aktiverer viden fra tidligere kurser ved at afprøve et konkret sprogbaseret forløb i et fag efter ’sneglemodellen’.
 
Vi diskuterer hvordan man udvælger resurser og aktiviteter efter formål (fokus på didaktik og sproglige resurser). Deltagerne designer et eget forløb.
 
Vi introducerer metoden Reading to Learn (R2L) og diskuterer den i forhold til sneglemodellen og andre SFL-tilgange. Metoden afprøves i praksis. Deltagerne arbejder selv med at udvikle et R2L-forløb.
 
Anna-Vera Meidell Sigsgaard og Susanne Jacobsen, Københavns Professionshøjskole: Introduktion til Legitimation Code Theory (LCT) og diskussion af LCT og SFL i pædagogisk sammenhæng.

3. og 4. dag
8.-9. november 2018
Vi dykker ned i sprogmodellen og ser på betydning af ressourcer i to metafunktioner

 • den interpersonelle metafunktion: 

  • ytringsfunktioner og udvekslingssystemet, herunder dialogen i klasserummet, fx gruppearbejde, lærer-elevsamtale

  • appraisal og modalitet i elevtekster fra jeres område

 • den ideationelle metafunktion:

  • procestyper og deltagerroller

  • forbindere

begge med en didaktisk vinkling.
 
Markedsplads: deltagerne præsenterer egne afprøvninger.

5. og 6. dag
10.-11. januar 2019
Vi uddyber ressourcer inden for den tekstuelle metafunktion:

 • makro- og hyperthema

 • thema-rhema

med produktion af tekster som omdrejningspunkt i en sprogbaseret undervisning.
 
Nu ved vi en masse om sproglige resurser og didaktiske modeller, men hvad gør vi når vi står med en konkret genre: Hvad er godt at tage fat på, og hvordan skal vi forsætte (hvilke sproglige ressourcer skal vi vælge ud, hvordan skabe progression)? Vi konstruerer i fællesskab en skabelon der indeholder informationer om en genres formål, kontekst, struktur og sproglige mønstre. En sådan skabelon kan anvendes som lærerens guide til at tilrettelægge sprogbaserede forløb.
 
Markedsplads: deltagerne præsenterer egne afprøvninger.