Sprogbaseret pædagogik og SFL

– et kursus i grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

 

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk
funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med gode konkrete eksempler på
undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både
egen og andres praksis. 

 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed,
naturfagsundervisning, andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med
udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse,
ungdomsuddannelse og på sprogskoler. Det kan være egen praksis, men det kan også
være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder. Sammen arbejder vi med at
analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige
ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 

 

Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem
kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra
deltagernes praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder,
lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre o. lign.
 
Kursusdatoer
9. og 10. december, 2021
2. og 3. marts, 2022
21. og 22. april, 2022
kl. 9.30-15.30 (dag 1), kl. 9-15 (dag 2)
 
Kursussted

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
 
Deltagerantal
Kurset oprette ikke hvis der er mindre end 15 deltagere
 
Pris
9.000 kr. (ekskl. moms), inkl. forplejning
 
Tilmelding 

Senest den 15. november, 2021 på dette link: https://forms.gle/mqiuuSFqJnxAJgqK9
 
Arrangør
Foreningen for SFL i professionerne:  www.sprogbaseretlaering.dk
 
Undervisere
Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Kathrin har lavet en række
forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Hun er forfatter til artikler om
SFL-baseret undervisning.

 

Grethe Kjær Jacobsen: Tidligere pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune.
Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Hun udvikler
kurser med SFL. Sammen med Ruth Mulvad forfatter til bl.a. bogen Veje til sprog i
naturfag, - faglig udvikling i natur-/teknologi i grundskolen. Akademisk Forlag
(udkommer 2021).
 
Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til
bl.a. bogen Sprog i skole (2012). Akademisk Forlag, og en række artikler om SFL-
baseret pædagogik.
 
Reklamer gerne for kurset! Download plakaten for kurset og sæt den op!


Dag 1 -2
Hvordan kan vi træffe sproglige valg som understøtter et bestemt budskab?
Hvordan kan vi arbejde med forskellige tekster i forskellige kontekster?
Vi tager udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb. Der vil være fokus på sproglige
ressourcer indenfor det område der i SFL kaldes den ideationelle metafunktion.
 
Hvad betyder det når vi siger: at lære er at lære sprog, gennem sprog og om sprog. Med
udgangspunkt i forskellige pædagogisk-didaktiske modeller og konkrete
undervisningsforløb vil vi arbejde med SFL-baserede pædagogiske principper.
 
I får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb
Dag 3 - 4
Vi ser et eksempel på et undervisningsforløb hvori der indgår udvalgte sproglige
ressource til at udtrykke følelser, bedømmelser og vurderinger (interpersonelle
metafunktion og appraisal/evalueringssystemet). Vi arbejder med det i forskellige tekster
og ser hvilken betydning forskellige valg af sproglige ressourcer har.

 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere
samt give feedback på andres forløb.
 
Kursisterne får en opgave med hjem og kan afprøve et forløb.
Dag 5 - 6 
At skabe sammenhæng i tekster er denne kursusgangs fokus. Du vil få ideer til hvordan
du kan arbejde med dette og hvordan det kan kvalificere læsning og skrivning af tekster.
Der vil være fokus på ressourcer fra den tekstuelle metafunktion.
 
Markedsplads: Du kan fremlægge dit eget forløb og få feedback fra de øvrige deltagere.
 
Hvordan får vi systematiseret og inddraget den nye viden i vores daglige praksis så vores
udvikling af elevernes/kursisternes sprog altid er i fokus i den didaktiske planlægning?
 
Diskussion af perspektiver og evaluering.
(Ret til ændringer forbeholdes!)

To workshopdage

- med fokus på sprogbaseret undervisning i grundskolens natur- og sprogfag, den 7. og 8. februar 2022

 

Grænseoverskridende tværfaglig undervisning med fokus på naturfag og litteraturundervisning i
dansk og sprogfag. Hvad er det særlige i fagene og hvordan kan de alligevel arbejde sammen?

 

Første dag drejer sig om naturfag:

Implementering af sprogbaseret tilgang til naturfagsundervisningen
Anette Vestergaard Nielsen, CFU KP og Utterslev skole
Oplægget er en præsentation af implementeringen af en sprogbaseret tilgang til naturfagene. Hvad
skal læreren vide om sprog, hvad det gør sproget i forskellige sammenhænge og hvilke didaktiske
værktøjer er nødvendige at kende? 
Jeg kommer med konkrete eksempler på undervisning til dig der skal i gang og en smule
baggrundsviden til dig, der er begyndt. Derudover præsenteres en implementeringsplan for en hel
eller en del af skolen, med en progression fra 0. - 9. klassetrin. Progressionen er inspireret af den
australske og svenske curriculum og viser sprogbaseret tilgang til læring som en iterativ proces,
hvor et trin bygger oven på et andet.

 

Anna-Vera Meidell-Sigsgaard, ph.d., lektor KP rapporterer fra et forsknings- og
udviklingsprojektet Semantiske Bølger og Sprogpædagogiske Snegle - en ny tilgang til
naturfag, der øger flersprogede elevers deltagelsesmuligheder: undervisere fra Københavns
Professionshøjskoles læreruddannelse arbejder sammen med natur/teknologilærere og dansklærere
for at koble kendte naturfagsdidaktiske indsatser med analytiske og didaktiske ’redskaber’ fra
sociologien (Legitimation Code Theory (LCT)) og den såkaldte sprogpædagogiske
’sneglemodel’. Formålet med projektet er at gøre naturfagsundervisningen vedkommende for
særligt flersproglige elever på mellemtrinnet, som forskningen har vist ofte gerne vil naturfag, men
alligevel klarer sig under gennemsnittet.
 
Gennem fælles planlægningsmøder, observationer af undervisning og sparring med de deltagende
lærere, samler og udvikler projektet inspirationsmateriale (i form af fx cases og/eller eksemplarisk forløb) for at omsætte den forskningsbaserede viden om LCT, sprogpædagogik og naturfagsdidaktik til konkrete ændringsforslag til brug i natur/teknologiundervisning på mellemtrinnet. I oplægget viser vi eksempler på nogle af de aktiviteter, lærerteamet har afprøvet med deres elever ved første forløb i projektets første fase og fremhæver nogle overvejelser ift. at indarbejde sprogpædagogiske tilgange i natur/teknologiundervisningen.

 

Grethe Kjær Jacobsen og Ruth Mulvad, forfattere til bogen Veje til sprog i naturfag (udkommer
2021) udfolder forskellen på sprog i naturfag og danskfaget. Vi ser på den sproglige ressource
omstændighed i naturfag og dansk og viser at den sproglige funktion i et fag ikke direkte kan
overføres til et andet fag. Her ser vi måske en forklaring på den udfordring læsevejledere kan have
med at understøtte sprog i fagene da de som regel har rod i danskfaget. Alligevel må og skal fagene
arbejde sammen, og danskfaget har en særlig sproglig rolle i forhold til at give eleverne en
grundlæggende sproglig forståelse.
Vi arbejder på at få nogle lærerstuderende til at fortælle om deres erfaringer med at arbejde med
sprog i naturfag i deres bacheloropgave.

Tre bøger om sprog i naturfag præsenteres:
 John Polias (2020): Fagsprog i naturfag. At læse, skrive og ’gøre’ videnskab.
Akademisk Forlag.
 Grethe Kjær Jacobsen og Ruth Mulvad (2021): Veje til sprog i naturfag, - faglig
udvikling i natur/teknologi i grundskolen. Akademisk Forlag.
 Bronwyn Parkin and Helen Harper (2018): Teaching with intent. Scaffolding academic
language with marginalized students. PETAA.

Foreningen for SFL i Professionerne holder sit 12. årsmøde i løbet af dagen med bl.a. valg til
bestyrelsen.

 

Den anden dag drejer sig om litteraturundervisning i fagene dansk, engelsk og tysk:
Prof. Mary Schleppegrell fra læreruddannelsen i Michigan, USA, måtte desværre aflyse sit besøg i Norden i foråret 2020. Ruth Mulvad starter dagen med en præsentation af Mary Schleppegrell og hendes arbejde med litteratur i skolen ud fra den netop udkomne bog, Women i social semiotics and SFL. Making a Difference der indeholder et interview med Mary Schleppegrell og otte andre indflydelsesrige forskere. Bogen er skrevet af Eva Maagerø, Ruth Mulvad og Elise Seip Tønnesen
(Routledge).

 

Grethe Kjær Jacobsen og Ruth Mulvad står for en workhop om litteraturundervisning: På basis af Mary Schleppegrells arbejde med litteratur tager vi fat på aktuelle tendenser inden for litteraturundervisning i skolen som kan karakteriseres med buzzwords som scenariedidaktik, situeret didaktik, verdensvendthed. Novellen Den rigtige verden​ af Simon Fruelund, 2002, bruger vi som det praktiske eksempel på hvordan man kan gøre en sådan litteraturtilgang sprogbaseret.

 

Kathrin Bock og Susanne Jacobsen, VIA og KP, står for en workshop hvor vi arbejder med konkrete eksempler på hvordan man kan tilrettelægge en SFL-baseret undervisning med udgangspunkt i litterære tekster. Vi fokuserer på sproglige resurser der udvikler elevernes sproglige og litterære kompetencer, og vores pointe er at denne udvikling med fordel kan styrkes på tværs af sprogfagene dansk, engelsk og tysk.
Præsentation af tre centrale tekster af Mary Schleppegrell:
 Mary Schleppegrell (2004): The Language of Schooling. A Functional Linguistics
Perspective. Erlbaum
 Zhihui Fang and Mary Schleppegrell (2008): Reading in Secondary Content Areas. A
Language-Based Pedagogy. The University of Michigan Press.
 Luciana C. De Oliveira and Mary J. Schleppegrell (2015): Focus on Grammar and
Meaning. Oxford University Press

 

Pris, inkl. forplejning for begge dage: 1200 kr.
Pris, inkl. forplejning for en af dagene: 750 kr.

 

Tilmelding senest den 28. januar 2022 her:

https://forms.gle/Vi9fGuSgsiHFfHqVA
(Ret til ændringer forbeholdes!)

To workshopdage med fokus på sprogbaseret undervisning i grundskolens natur- og sprogfag, den 7. og 8. februar 2021

Grænseoverskridende tværfaglig undervisning med fokus på naturfag og litteraturundervisning i dansk og sprogfag. Hvad er det særlige i fagene og hvordan kan de alligevel arbejde sammen?

Foreningen for SFL i Professionerne holder sit 12. årsmøde med generalforsamling, bl.a. med valg til bestyrelsen.

Pris, inkl. forplejning for begge dage: 1200 kr.

Pris, inkl. forplejning for en af dagene: 750 kr.

 

Tilmelding senest den 28. januar 2022 her: https://forms.gle/Vi9fGuSgsiHFfHqVA

 

 

1. dag: Fokus på naturfag

10.00 – 10.15: Velkomst

10.15 – 11.45: Naturfag og sprog. Anette Vestergaard Nielsen

Det er blevet fastslået, at mange af naturfagenes tekster ikke helt passer til undervisningen (MONA 3-21). What to do?
I får indblik i en undervisning der bygger på en sprogbaseret tilgang, hvor tekstaktiviteter synliggøres og det faglige niveau styrkes. 

Med praktisk arbejde inddrages primærtekster og elevernes fælles og individuelle skrivning udvikles over tid. Der præsenteres en progression for læsning og skrivning i naturfag, der på sigt skal blive en del af Utterslev skoles undervisningskultur. 

11.45 – 12.05: Generalforsamling med bl.a. valg til bestyrelsen

12.05 – 12.45: Frokost

12.45 – 14.15: Semantiske bølger og sprogpædagogiske snegle: sprogpædagogisk arbejde i natur/teknologi. Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Denne workshop tager afsæt i et nyt forsknings- og udviklingsprojekt: Semantiske bølger og sprogpædagogiske snegle: sprogpædagogisk arbejde i natur/teknologi på mellemtrinnet.

I workshoppen giver vi en kort faglig introduktion til teorier, metode og arbejdsproces. Herefter får du mulighed for at afprøve nogle af de typer af aktiviteter, som eleverne har afprøvet i projektet. På baggrund heraf vil vi gerne høre dine og de øvrige deltageres tanker og overvejelser, fx med udgangspunkt i konkrete undervisningsmaterialer eller aktiviteter, som vi planlægger til næste aktion i projektet. På den måde får du mulighed for at berige projektet og dets videre udvikling, inden det næste år udvides til flere skoler.

14.15 – 14.30: Kaffepause

14.30 – 16.00: Hvordan skal naturfagslærere vide noget om sprog? Ruth Mulvad og Grethe Kjær

I workshoppen arbejde vi med omstændigheder i naturfag og dansk og viser at den sproglige funktion i ét fag ikke direkte kan overføres til et andet fag.

 

2. dag: Fokus på litteratur

10.00 – 10.05: Velkomst

10.05 – 12.15: Aktuelle tendenser i litteraturundervisningen. Ruth Mulvad og Grethe Kjær

Med udgangspunkt i M. Schleppegrells arbejde med litteratur ser vi på aktuelle tendenser i litteraturundervisningen beskrevet som scenariedidaktik, situeret didaktik, verdensvendthed. I workshoppen arbejder vi med hvordan man kan redidaktisere elevaktiviteter inden for sådanne tendenser sådan at de bliver sprogbaserede.

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 - 15.00: Litteraturundervisning i sprogfagene. Susanne Jacobsen og Kathrin Bock

I workshoppen arbejder vi med konkrete eksempler på hvordan man kan tilrettelægge en SFL-baseret undervisning med udgangspunkt i litterære tekster. Vi fokuserer på sproglige resurser der udvikler elevernes sproglige og litterære kompetencer, og vores pointe er at denne udvikling med fordel kan styrkes på tværs af sprogfagene dansk, engelsk og tysk. 

15.00 – 15.15: Kaffepause

15.15 – 15.55: Ni kvinder der vil gøre en forskel. Ruth Mulvad

Præsentation af bogen: Women in social semiotics and SFL af Maagerø, Mulvad og Tønnesen ved Ruth Mulvad.

 

15.55 – 16.00: Afslutning

(Ret til ændringer forbeholdes!)